Opprør mot Ringsaker allmenning

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

I sommer fikk 827 hytteeiere på Sjusjøen et brev i postkassen. Der sto det at Ringsaker allmenning uten forvarsel hadde innført en serviceavgift på 2 500 kroner året.


Faksimile Finansavisen

Avgiften skal dekke vedlikehold av hovedveier, videoovervåkning samt tiltak for ski, sykkel og sti, men kommer i tillegg til bompenger og brøyteavgift.

Samtidig kunne bestyrer Mathias Neraasen i allmenningen fortelle at festeavgiftene også ville bli økt. Mange kan regne med en økning helt opp til lovens høyestebeløp på 11 368 kroner i året.

Hytteeierne betaler naturligvis også kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon, i tillegg til en eiendomsskatt som øker jevnt og trutt hvert år.

Er dette egentlig lov?

De høye kommunale avgiftene er det lite å gjøre med. Det samme gjelder eiendomsskatten, selv om de årlige økningene etter hvert må ta slutt. Loven begrenser heldigvis maksimal skattesats til 7 promille.

Vegloven

Så lenge veien inn til hyttene ikke regnes som offentlig vei, sier loven at kostnader til drift, vedlikehold og utbedringer skal dekkes av alle brukerne i fellesskap.

Det betyr at hytteeierne uansett må ta kostnaden for drift av veien. Allmenningen kunne også ha krevd betaling for brøytekostnader på samme måte, men her er det valgt en ordning med bompenger. Det fremstår som fornuftig, da en også får inn penger fra folk på dagstur.

Allmenningen kunne også ha valgt en løsning med bompenger hele året - eller en løsning med årsavgift hele året. Her er det stor frihet, og ingen løsning som er riktigere enn andre.

Veiavgiften etter vegloven skal imidlertid ikke gi fortjeneste for grunneier, og kostnader knyttet til andre brukere, andre arrangement eller utbygging av nye felt skal holdes utenfor.

Vegloven krever ogå at kommunen godkjenner innkreving av bompenger og eventuelle økninger i avgiften. Dette er ikke gjort så vidt vi forstår. Det er absolutt uheldig, selv om vi ikke tror det ville hatt vesentlig betydning for resultatet. Vi vil likevel kreve at dette gjøres riktig i fremtiden, blant annet for å gjøre det vanskeligere å øke avgiften ukritisk.

Ski, sykkel og sti

Serviceavgiften fra allmenningen skal også dekke løypenett både sommer og vinter. Det finnes ingen hjemmel i loven til å kreve inn løypeavgift, og allemannsretten sier at alle kan ferdes fritt i naturen – uavhengig av om noen har opparbeidet sti eller preparert skiløype.

Skilt på Lunkefjell

I mange kommuner er det vanskelig å finansiere et godt løypenett. Når mange lar være å betale, betyr det enten at tilbudet blir dårligere eller at andre må betale mer.

Derfor kan vi i Norsk Hyttelag være positiv til ordninger med obligatorisk løypeavgift, så lenge de er løst på en god måte.

Avtalefrihet

Reglene i loven gjelder bare dersom det ikke er avtalt noe annet. Når allmenningen har avtalefestet slik avgift i alle avtaler inngått etter 1992, gjelder det foran loven. En hytteeier som har godtatt en slik avtale kan vanskelig protestere på det i ettertid.

For de hyttene som fortsatt har gamle avtaler uten denne bestemmelsen, er det mulig å nekte å betale den delen av serviceavgiften som ikke er hjemlet i lov. For de andre er det et spørsmål om hvor høy avgiften kan være. Det må vurderes konkret i forhold til selve avtalen, eventuelt etter avtaleloven dersom avgiften blir helt urimelig.

Dobbel betaling

Mange hytteeiere hevder at de ikke vil betale serviceavgift når de allerede betaler så mye i festeavgift. Her må vi dessverre gi bestyrer Neraasen i allmenningen rett.

Festeavgiften er en betaling for retten til tomten, og det er ingen grunn til at en tomtefester skal betale mindre for veivedlikehold enn en selveier.

Det er likevel svært uklokt av allmenningen å sende ut krav om serviceavgift uten forvarsel, og så samtidig øke festeavgiften. En trenger ikke grunnfag i pedagogikk for å skjønne at det skaper konflikt.

Må holdes i ørene

Vi registrerer at Rømåsen og Nattrudstilen vel har kommet på banen og krever innsyn i både kostnader og kostnadsfordeling. Det er riktig fremgangsmåte etter vår mening. Det er viktig å holde kostnadene nede, men like viktig å samarbeide om et godt tilbud.
<< Forrige        15 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå