Festeavgiften reduseres til 2 prosent

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Justiskomiteen har tidligere i dag levert sin innstilling til endringer i tomtefesteloven. Den viktigste endringen i forhold til regjeringens forslag, er at festeavgiften blir redusert fra 2,5 prosent til 2,0 prosent av tomteverdien.

Lene Vågslid

Etter at regjeringen la frem forslag til endringer i tomtefesteloven rett før påske, har det vært hektisk aktivitet på Stortinget. – Det er mange som har arbeidet i kulissene for å få redusert festeavgiften og kostnaden ved å innløse en festetomt, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. I dag har justiskomiteen levert sin innstilling, og tomtefesterne har i alle fall fått delvis medhold.

Les mer: Regjeringen endrer tomtefesteloven.

Regulering av festeavgift


Den største endringen i forhold til regjeringens forslag, er at prosentsatsen for regulering av festeavgift reduseres fra 2,5 prosent av tomteverdien til 2,0 prosent av tomteverdien. For en hytteeier med en festetomt som er verdt 250 000 kroner, betyr det at årlig festeavgift ved prisjustering blir på 5 000 kroner i stedet for 6 250 kroner.

Det er Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet (bildet) som har vært saksordfører for tomtefesteloven i Justiskomiteen. Hun er en av de som har argumentert for en ytterligere reduksjon, og Arbeiderpartiet har foreslått å redusere festeavgiften til 1,25 prosent av råtomtverdien, uten å få gjennomslag for det.

Maksimalpris


Det har også vært arbeidet for å redusere maksimalbeløpet bortfester kan ta for en festetomt, men dette fikk vi heller ikke gjennomslag for i komiteen. Det betyr at maksimalbeløpet fortsatt blir 11 378 kroner (tilsvarende 9 000 kroner i 2002) per mål tomt. For hytteeiere med store tomter, særlig hvor tomtens størrelse ikke kan utnyttes på grunn av byggeforbud og allemannsretten, kan dette gi uheldige utslag.

For en normal hyttetomt på inntil et mål, vil en råtomtverdi på 570 000 kroner eller mer gi en årlig festeavgift på maksimalbeløpet 11 378 kroner. Er tomteverdien lavere, vil også festeavgiften bli tilsvarende lavere. Med en tomt på tre mål og en verdi på 570 000 kroner, vil årlig festeavgift likevel ikke bli høyere enn 11 400 kroner, men om en tomt på tre har en verdi på 2 millioner kroner, kan grunneier regulere årlig festeavgift helt opp til 34 104 kroner.

Prisjustering hvert 30. år


Historisk har det vært gjennomført såkalte "engangsløft" med jevne mellomrom når ubalansen mellom festeavgift og tomteverdi har blitt for stor, enten som følge av normal verdistigning eller prisregulering. Dette har justiskomiteen forsøkt å løse ved å innføre en rett til regulering av festeavgiften hvert 30. år.

Dette er først og fremst en fordel for grunneier, som har mulighet til å øke festeavgiften dersom tomteverdien øker mer enn konsumprisindeksen. Men loven gir også hytteeieren rett til å kreve festeavgiften redusert dersom tomteverdien har falt i perioden.

Innløsing av festetomt


Innløsing av festetomtReglene for innløsing av festetomt blir ikke endret i forhold til regjeringens forslag. Det vil si at det fortsatt skal koste 25 ganger årlig festeavgift å løse inn en tomt, men at grunneier har rett til å kreve at innløsingssummen i stedet settes til 40 prosent av råtomtverdien.

Som en tommelfingerregel kan du gå ut fra at innløsingssummen vil være 50 prosent av tomteverdien inntil en råtomtverdi på 570 000 kroner og 40 prosent av råtomtverdien for tomter med en råtomtverdi over 711 000 kroner. For tomter med råtomtverdi mellom 570 000 kroner og 711 000 kroner, vil innløsingssummen være ca 285 000 kroner.

Råtomtverdien vil normalt være lavere enn markedsverdien på tomten, da det skal gis fradrag for "verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til tiltak som er gjort av andre". Verdien skal også vurderes ut fra de bygninger som står på tomten i dag uten hensyn til eventuell verdiøkning ved økt utnyttelse av tomten.

Hva betyr dette for deg?


Så snart loven er endelig vedtatt i Stortinget, vil Norsk Hyttelag utarbeide en veiledning til sine medlemmer. Denne vil bli sendt ut over sommeren. Vi tar også sikte på å invitere til et medlemsmøte i månedsskiftet august/september hvor vi vil gå gjennom hele regelverket etter den nye loven.
<< Forrige        31 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå