Våre fanesaker

Noen av de sakene vi brenner for på vegne av hyttefolket

 
Norsk Hyttelag er hyttefolkets beste venn, og her er noen av de sakene vi brenner for.


Eiendomsskatt

Hyttekommuner må slutte å innkreve høyere eiendomsskatt fra hyttefolket enn fra lokalbefolkningen. I den grad hytter ilegges eiendomsskatt, må skatten reflektere faktiske tjenester kommunene leverer til hyttefolket, ikke bare være et tiltak for å redde kommunebudsjettet.


Tomtefeste

Tomtefestelovgivningen og praktiskeringen av denne må balansere rettighetene til tomtefestere og grunneiere. Lovverket fra 2004 var for ensidig i favør av tomtefestere, noe Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg slo fast. Samtidig må tomtefestere få en forutsigbarhet når det gjelder leienivå og innløsingsmuligheter. Norsk Hyttelag vil arbeide for å få en snarlig avklaring på dette spørsmålet, slik at partene kan slippe flere år med uvisshet.


Regulering av bygg og estetikk

Kommuner skal ikke ha anledning til å nekte søkander om påbygg eller nybygg på hyttetomter med mindre påbygget eller nybygget reduserer verdien på omkringliggende eiendommer. Hytteeiere må imidlertid respektere begrensninger som er vedtatt gjennom demokratiske beslutninger.


Fortetning av hyttefelt

Fortetning av hyttefelt må tillates med mindre fortetningen reduserer verdien på omkringliggende eiendommer.


Infrastruktur

Ved utbygging av infrastruktur som elektrisitet, vei, vann og avløp som dekkes av hytteeiere må hytteeiere som ikke har bidratt i finansiering betale en forholdsmessig stor andel til de hytteeierne som finansierte utbyggingen hvis de senere ønsker tilknytning. Det er ikke akseptabelt at offentlige virksomheter overtar eiendomsretten til infrastruktur for deretter å tilby denne til nye hytteeiere uten investeringskostnad.


Snøscooteliberalisering

Bruk av snøscooter i utmark bør fortsatt begrenses til nødvendig nyttetrafikk. De negative konsekvensene av økt snøscooterbruk er ikke begrenset til støyplager når snøscooterne brukes, men snøscooterspor reduserer også opplevelsen av uberørt natur.


Lokal medbestemmelse

Alle hyttekommuner hvor antall hytter er høyere enn 50 % av antall bolighus skal ha et eget hytteting hvor både kommunen og hytteeierne er representert. Den kommunale inntektsskatten skal deles slik at en andel av hytteeiernes skatt overføres til hyttekommunen.


Naturvern og bærekraftig utvikling

Hyttefolket må ta vare på naturen i sine hytteområder gjennom gode løsninger for vann, vannrensing, avløp og renovasjon. Kommunene må bidra gjennom å legge til rette for at hyttefolket lett kan velge bærekraftige løsninger.


Vårt politiske program er under utvikling, og dette er en foreløpig versjon.
Vårt endelige program vil bli publisert senere.


 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Webutvikling av: Assist2net